การตรวจสุขภาพประจำปี

ารตรวจสุขภาพ คือ การคัดกรองเบื้องต้นในการดูแลสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย การหาสาเหตุและความผิดปกติที่สามารถพบได้เริ่มต้นโดยที่ยังไม่แสดงอาการก่อนที่จะลุกลามไปมากจนแสดงอาการออกมา โดยการแนะนำการดูแลและการรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อทำให้ความสมบูรณ์ของร่างกายกลับคืนมาและลดการสูญเสียในด้านต่าง ๆ ทั้งในครอบครัวและเศรษฐกิจโดยรวม

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

ทุกปีหากเราเราสามารถตรวจพบโรคต่างๆได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ทำให้เราได้รับการรักษาที่เหมาะสมวางแผน และป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปมากจนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หรือหากตรวจพบว่ายังไม่เป็นโรคต่างๆ ได้ แต่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรค เราก็จะได้ดูแลป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดโรค

ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอะไรบ้าง

  • การตรวจร่างกาย  โดยแพทย์ (Physical Examination)
  • การตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index – BMI)
  • วัดความดันโลหิต (Blood Pressure)
  • ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
  • ตรวจเลือด
  • ตรวจสมรรถภาพของไต 
  • ตรวจการทำงานของตับ 
  • ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)