Hugsa คลินิก เราให้บริการยาต้านไวรัส สำหรับผู้มีเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป้าหมายของเราคือ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกล้าที่จะเข้ารับการรักษาด้วยยาต้าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับเอชไอวีได้อย่างปลอดภัย และลดโอกาสในการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำและให้ปรึกษาที่ถูกต้อง สร้างความมั่นใจด้วยบริการที่เป็นกันเอง ที่จะทำให้คุณเข้าถึงการรักษาเอชไอวีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

การรับยาต้านครั้งแรก

 1. แพทย์ของ Hugsa คลินิก จะทำการซักประวัติสุขภาพในอดีตและปัจจุบันอย่างละเอียด
 2. แพทย์จะทำการตรวจเลือด เพื่อวัดระดับภูมิคุ้มกัน CD4 ของร่างกาย และตรวจวัดระดับปริมาณไวรัสในร่างกายที่เรียกว่า viral load
 3. แพทย์จะวินิจฉัยว่าผู้ติดเชื้ออยู่ในระยะใด วิเคราะห์อาการจากเชื้อเอชไอวี หรือ ภูมิคุ้มกันบกพร่องใกล้ถึงโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อฉวยโอกาสหรือไม่
 4. แพทย์ของเราจะให้คำแนะนำและคำปรึกษา เกี่ยวกับความเข้าใจเบื้องต้นในการทานยาต้านไวรัส รวมถึงตอบข้อสงสัยอื่นๆ
 5. ในระหว่างการทานยาต้านไวรัส ต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและติดตามผล ตามที่แพทย์นัดอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญควรทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอตรงตามที่แพทย์แนะนำ
 • ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ไม่มี อาการของโรคแทรกซ้อน
  • ผู้ติดเชื้อที่ควรเริ่มใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ทันที คือผู้ที่มี CD4 น้อยกว่า 200 เซล/ลบ.มม.
  • ผู้ติดเชื้อที่ควรเริ่มใช้ยาต้านไวรัส คือผู้ที่มี CD4 มากกว่า 350 เซล/ลบ.มม. แต่มีไวรัสมากกว่า 55,000 copy/มิลลิลิตร จากวิธีตรวจแบบ RT–PCR assay
 • ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มี อาการของโรคแทรกซ้อน
  • แพทย์จะต้องพิจารณาการใช้ยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ต่อต้านกับยารักษาโรคแทรกซ้อนที่กำลังใช้อยู่ รวมถึงวิเคราะห์ผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสที่จะใช้ ซึ่งต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้ติดเชื้อ ว่ามีความพร้อมต่อผลข้างเคียงมากน้อยแค่ไหน

ข้อดีของการใช้ยาต้านไวรัส

 • ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเอชไอวี
 • เพิ่มโอกาสหายขาด หากเริ่มทานยาหลังจากเพิ่งติดเชื้อได้ไม่นาน
 • ขัดขวางไม่ให้เอชไอวียึดเกาะเซลล์เม็ดเลือด และ CD4
 • ขัดขวางการผลิต และ การเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส
 • ลดอัตราการป่วยเป็นมะเร็งที่เที่ยวข้องกับเอดส์
 • ลดอัตราการป่วย
 • ลดอัตราการเสียชีวิต
 • เพิ่มโอกาสที่จะมี CD4 เทียบเท่าปกติ